Có 1 kết quả:

jīng sǒng

1/1

jīng sǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horror (movie)
(2) thriller