Có 1 kết quả:

jīng wù

1/1

jīng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to come to oneself with a start
(2) to realize at a jolt