Có 1 kết quả:

jīng lì

1/1

jīng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horror (genre)
(2) to tremble in fear