Có 1 kết quả:

jīng hún fǔ dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have just recovered from a shock