Có 1 kết quả:

jīng niǎo

1/1

jīng niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to scare a bird into flight