Có 1 kết quả:

xī cùn yīn

1/1

xī cùn yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cherish every moment
(2) to make good use of one's time