Có 1 kết quả:

xī cùn yīn ㄒㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to cherish every moment
(2) to make good use of one's time

Một số bài thơ có sử dụng