Có 1 kết quả:

Huì zi ㄏㄨㄟˋ

1/1

Huì zi ㄏㄨㄟˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hui-zi also known as Hui Shi 惠施[Hui4 Shi1] (c. 370-310 BC), politician and philosopher of the School of Logicians 名家 [Ming2 jia1] during the Warring States Period (475-220 BC)

Một số bài thơ có sử dụng