Có 1 kết quả:

huì sī tè

1/1

huì sī tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

whist (loanword)