Có 1 kết quả:

Huì Shī

1/1

Huì Shī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hui Shi, also known as Hui-zi 惠子[Hui4 zi5](c. 370-310 BC), politician and philosopher of the School of Logicians 名家 [Ming2 jia1] during the Warring States Period (475-220 BC)

Một số bài thơ có sử dụng