Có 1 kết quả:

Huì dōng

1/1

Huì dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Huidong county in Huizhou 惠州[Hui4 zhou1], Guangdong