Có 1 kết quả:

Huì tè màn

1/1

Huì tè màn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Whitman (surname)
(2) Walt Whitman (1819-1892), American poet and journalist