Có 1 kết quả:

Huì tè màn ㄏㄨㄟˋ ㄊㄜˋ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Whitman (surname)
(2) Walt Whitman (1819-1892), American poet and journalist