Có 1 kết quả:

huì ér bù fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

a kind act that costs nothing

Một số bài thơ có sử dụng