Có 1 kết quả:

Huì néng

1/1

Huì néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 慧能[Hui4 neng2]