Có 1 kết quả:

Huì yáng dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huizhou prefecture 惠州[Hui4 zhou1], Guangdong