Có 1 kết quả:

Huì líng dùn

1/1

Huì líng dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Wellington, capital of New Zealand