Có 1 kết quả:

è shì chuán qiān lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

evil deeds spread a thousand miles (idiom); scandal spreads like wildfire