Có 1 kết quả:

è liè yǐng xiǎng ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

evil influence