Có 1 kết quả:

è míng zhāo zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) infamous
(2) notorious