Có 1 kết quả:

è xìng nüè yuán chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

plasmodium falciparum (malaria parasite)