Có 1 kết quả:

è qì

1/1

è qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil smell
(2) resentment
(3) unpleasant manner