Có 1 kết quả:

è shà

1/1

è shà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) demon
(2) fiend