Có 1 kết quả:

è xiàng

1/1

è xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil countenance
(2) vicious appearance