Có 1 kết quả:

è mà

1/1

è mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to curse fiercely