Có 1 kết quả:

è yǔ zhòng shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vicious slander
(2) to calumny maliciously