Có 1 kết quả:

diàn niàn

1/1

diàn niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to constantly have (sb or sth) on one's mind