Có 1 kết quả:

guàn lì

1/1

guàn lì

giản thể

Từ điển phổ thông

quy ước, thông lệ, tập quán

Từ điển Trung-Anh

(1) convention
(2) usual practice