Có 1 kết quả:

nǎo xiū chéng nù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to fly into a rage out of humiliation
(2) to be ashamed into anger (idiom)