Có 1 kết quả:

xiǎng rù fēi fēi

1/1

xiǎng rù fēi fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to indulge in fantasy (idiom); to let one's imagination run wild