Có 1 kết quả:

xiǎng niàn

1/1

xiǎng niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to miss
(2) to remember with longing
(3) to long to see again

Một số bài thơ có sử dụng