Có 1 kết quả:

xiǎng dāng rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to take sth for granted