Có 1 kết quả:

xiǎng xiàng lì

1/1

xiǎng xiàng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

imagination