Có 1 kết quả:

huáng kǒng bù ān

1/1

huáng kǒng bù ān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious
(2) panicky