Có 1 kết quả:

huáng huò

1/1

huáng huò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious and perplexed
(2) uneasy and confused
(3) suspicious and fearful

Một số bài thơ có sử dụng