Có 1 kết quả:

rě luàn zi

1/1

rě luàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble
(2) to get into trouble