Có 1 kết quả:

rě shì

1/1

rě shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cause trouble

Một số bài thơ có sử dụng