Có 1 kết quả:

rě lóu zi ㄖㄜˇ ㄌㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 惹婁子|惹娄子[re3 lou2 zi5]