Có 1 kết quả:

rě shì shēng fēi

1/1

rě shì shēng fēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stir up trouble