Có 1 kết quả:

cè yǐn zhī xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

compassion