Có 1 kết quả:

yì yì biàn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

change of meaning