Có 1 kết quả:

yì xiàng shū

1/1

yì xiàng shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

letter of intent (LOI) (commerce)