Có 1 kết quả:

yì wèi shēn cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) profound
(2) significant
(3) meaningful