Có 1 kết quả:

Yì dà lì miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) spaghetti
(2) pasta