Có 1 kết quả:

yì niàn yí wù

1/1

yì niàn yí wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

telekinesis