Có 1 kết quả:

yì xiǎng bù dào

1/1

yì xiǎng bù dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unexpected
(2) previously unimagined