Có 1 kết quả:

yì liào zhī wài

1/1

yì liào zhī wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contrary to expectation
(2) unexpected