Có 1 kết quả:

yì qì

1/1

yì qì

giản thể

Từ điển phổ thông

1. ý chí, khí thế
2. chí hướng
3. tính cách