Có 1 kết quả:

yì qì fēng fā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) high-spirited
(2) full of mettle