Có 1 kết quả:

yì jiàn bù hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to disagree
(2) dissent