Có 1 kết quả:

yì xiàng

1/1

yì xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) image
(2) imagery